Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • ouders;
  • personeel;
  • de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Leden van de schoolraad:

Ouders Mevr. Van Oost Liesbet
Mevr. Brille Lisa
Mevr. Santy Qwency
Leerkrachten Mevr. Baekelandt Annick
Mevr. D’Haene Rita
Mevr. Holvoet Emmy
Lokale gemeenschap Mevr. Vansteenkiste Conny
Dhr. Vandendriessche Bram
Dhr. Vanneste Wilfried

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.